Samsun Terme Belediyesi veteriner alacak
187 okunma

Samsun Terme Belediyesi veteriner alacak

ABONE OL
1 Eylül 2023 19:57
Samsun Terme Belediyesi veteriner alacak
0

BEĞENDİM

ABONE OL
Dinlemek için tıklayınız

Samsun İli Terme Belediye Başkanlığından:

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE SÖZLEŞMELİ VETERİNER HEKİM ALIM İLANI

Samsun ili Terme Belediye Başkanlığı bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi ile Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş pozisyonlara tam zamanlı sözleşmeli personel alınacaktır.

terme

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

Terme Belediye Başkanlığının boş bulunan Veteriner Hekim pozisyonu için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen Veteriner Hekim pozisyonuna atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak yada askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

6. İlan edilen pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartların taşımak,

2- BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:

a) İlan edilen pozisyon için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak pozisyonların karsısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

c) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;

Sınava girmek isteyen adaylar, www.terme.bel.tr adresi üzerinden veya Belediyemizden temin edecekleri BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.

a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya noter onaylı sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla Belediyemizce tasdik edilebilecek fotokopisi,

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)

c) Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

ç) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,

d) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

f) 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)

g) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir)

Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.)

4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeler ile birlikte 09/10/2023 tarihinden 11/10/2023 tarihi mesai bitimine kadar (08:00-12:00 / 13:00-17:00), mesai saatleri içerisinde şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu Terme Belediye Başkanlığı Fenk Mah. Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı No:1 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Kat :4 Terme/SAMSUN adresine müracaatlarını yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

. Elektronik ortamda yapılan başvurularda istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri içerisinde Belediyemizin [email protected] adresine başvuru yapabileceklerdir.

. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

. Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

1. Belediyemizce T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak unvan için boş pozisyon sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağıracaktır.

2. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır,

3. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirmesini müteakip 15/09/2023 tarihinde Belediyemizin web sayfası www.terme.bel.tr adresinden ilan edilecektir.

4. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

. Sözlü sınav Terme Belediyesi hizmet binası (Meclis Toplantı Salonu Kat : 3) 26/10/2023 tarihinde saat 10:00’dan itibaren yapılacaktır.

. Sözlü sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi günlerde devam edilecektir.

. Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir.

. Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarih ve saatinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav Konuları:

Sözlü sınav;

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

d) Mahalli idareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile

pozisyon unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7. SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ – SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:

Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat konularında 15′ er puan, pozisyon unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının an az 60 olması şarttır.

Adayların atamaya esas başvuru puanı; Belediye tarafından yapılan sözlü puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirtilenecek ve Belediyenin internet sitesinden (www.terme.bel.tr) ilan edilecektir.

Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak pozisyon sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirtilenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyenin internet adresinden ( www.terme.bel.tr ) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı pozisyonlardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak ve talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan olunur.

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP